Rozmowy w Brukseli w sprawie Dyrektywy azotanowej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba wspólnie z ministrem środowiska Marcinem Korolcem spotkali się 19 czerwca w Brukseli z Komisarzem UE ds. środowiska Janezem Potočnikiem. Tematem spotkania była implementacja Dyrektywy Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (Dyrektywa azotanowa).

Szczególnie istotną kwestią jest wyznaczanie na terenie Polski tzw. obszarów szczególnie narażonych (OSN), na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Celem spotkania było przedstawienie obecnego stanu wdrożenia w Polsce postanowień Dyrektywy azotanowej dla uzupełnienia i rozszerzenia informacji i wyjaśnień przekazywanych dotychczas do Komisji Europejskiej, w celu wyeliminowania naruszenia związanego z wdrożeniem postanowień dyrektywy.

Minister Stanisław Kalemba omówił aktualny stan oraz zasady wyznaczenia obszarów OSN na lata 2012-2016. Ponadto program kampanii promocyjno-informacyjnej skierowanej do wszystkich rolników, mającej na celu poprawę praktyk rolniczych m.in. w zakresie ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych do wód. Dodatkowo wskazał na potencjał budowania biogazowi rolniczych na terenie naszego kraju, które poprzez wykorzystanie do produkcji biogazu nawozów naturalnych w dużym stopniu przyczynią się do poprawy stanu środowiska w tym zakresie jakości wód.

Komisarz Janez Potočnik wyraził duże zadowolenie z faktu, że obaj ministrowie przybyli na spotkanie, co jest wyraźnym sygnałem o integrowaniu polityki rolnej i środowiskowej w Polsce. Wskazał, że podejmowane działania w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu powinny być wyraźnie zintensyfikowane.

Planowane są kolejne spotkania w tym zakresie.

Źródło: Minrol