Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Zdjęcie: 

Trochę historii ochrony przyrody w Polsce

Już dziesięć wieków temu w Polsce wydawano dekrety dotyczące ochrony niektórych gatunków roślin i zwierząt. Kazimierz Wielki dbał o lasy, Zygmunt III chronił znajdujące się na krawędzi wyginięcia tury, Władysław Jagiełło ograniczył polowania. Mimo wielu starań, niektórych gatunków nie udało się ocalić, szczególnie tych dużych, jak żubry czy tarpany.

Jak powstała Liga Ochrony Przyrody

Po odzyskaniu niepodległości 17 grudnia 1919 roku w Warszawie grono przyrodników i krajoznawców wystąpiło z wnioskiem do ówczesnego Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który powołał Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody. Rok później powstała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, na której czele stanął wybitny polski przyrodnik prof. Władysław Szafer, który, zainspirowany Szwajcarską Ligą Ochrony Przyrody, postanowił utworzyć podobną organizację w kraju. W 1926 r. przedstawił jej projekt - Liga miała być zrzeszeniem towarzystw rozsianych po całym kraju, zajmujących się ochroną przyrody lub pragnących wspierać tę akcję. Każde z Towarzystw wpłacało od członka niewielka składkę, która zasilała fundusz wykupywania rezerwatów. 9 stycznia 1927 r. powzięto decyzję w sprawie utworzenia Ligi Ochrony przyrody. Przewodniczącym komitetu został Aleksander Janowski. Za godło organizacji przyjęto żubra. Ostatecznie, Liga Ochrony Przyrody oficjalnie rozpoczęła działalność w 1929 r. w dwóch oddziałach - w Warszawie oraz Poznaniu i w czterech kołach Ligi Ochrony Przyrody:

  • w Częstochowie,
  • w Opaleniu,
  • w Warszawie oraz w 
  • Krzemieńcu.

Od samego początku swego istnienia Liga Ochrony Przyrody aktywnie popierała plany ochrony przyrody tatrzańskiej i powołania na tym obszarze parku narodowego. II wojna światowa przerwała działalność Ligi. Po zakończeniu działań wojennych, 17 lipca 1945 r. w Łodzi odbyło się organizacyjne zebranie Zarządu Głównego, na którym wybrano nowe władze. Z czasem zaczęły powstawać nowe oddziały, rozszerzano działalność Ligi na coraz więcej aspektów. Jako że na pierwszym miejscu stawiano edukację i kształtowanie stosunku człowieka do przyrody, a szczególnie młodzieży, zaczęło wydawać różne czasopisma, książki, zakładki, plakaty i broszury. Dzięki współpracy ze szkołami i nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, Liga Ochrony Przyrody zyskała w swych szeregach znaczne ilości uczniów i młodych działaczy.

Działalność Ligi Ochrony Przyrody

Liga nie poprzestaje na działalności wydawniczej. Organizuje m.in. obozy przyrodnicze i konkursy, młodzieżowe sesje popularnonaukowe, a także sejmiki młodych działaczy. Gromadzi też informacje i występuje z wnioskami o objęcie cennych obiektów przyrodniczych ochroną prawną. Dzięki staraniom Ligi m.in. utworzono resort ochrony środowiska, Rząd opracował zasady eko polityki państwa, powołano Banku Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Liga współpracuje też z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Jest członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne, które jest inicjatorem i realizatorem Europejskiej Zielonej Karty (European Green Card). Liga Ochrony Przyrody jest również inicjatorem wielu akcji edukacyjno - informacyjnych ja choćby akcji wieszania budek lęgowych dla ptaków9 stycznia w rocznicę utworzenia Ligi obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Źródło: lop.org.pl