Dopłaty do materiału siewnego w roku 2014

Agencja Rynku Rolnego od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni, którzy zakupili i zużyli do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka.

Minimalna ilość wysianych nasion w kg/ha:
• pszenica zwyczajna - 150
• żyto populacyjne - 130
• żyto mieszańcowe lub syntetyczne - 80
• jęczmień - 130
• pszenżyto - 150
• owies - 150
• łubiny (żółty, wąskolistny lub biały) - 150
• groch siewny - 200
• wyka siewna - 80
• bobik - 270
• ziemniaki - 2000
• mieszanki zbożowe lub pastewne sporządzone z materiału siewnego wymienionych gatunków - 140

Kwota dofinansowania: Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
• 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 500 zł – w przypadku ziemniaków

Wartość dofinansowania: Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Gdzie składać Wnioski: Wnioski należy składać w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego Wniosek: Od 2014 roku obowiązują nowe wzory wniosków o przyznanie dopłaty, które można pobrać ze strony ARR
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2853&...

Załączniki i oświadczenia:
• oryginały lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika OT ARR,
• zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie producent rolny otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku, nie dotyczy dotacji otrzymanych do materiału siewnego udzielonych przez OT ARR.

Po uzyskaniu dotacji do materiału siewnego producent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Służby OT ARR przeprowadzają kontrole na miejscu u producenta rolnego, któremu udzielono dopłaty do materiału siewnego. Kontrole dotyczą weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentów. Powierzchnie obsiane materiałem kwalifikowanym powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty obszarowe. Przyznaną dotację potwierdzoną decyzją Dyrektora OT ARR przekazuje się w ciągu 30 dni od jej wydania na konto podane we wniosku przez rolnika.

Źródło: CDR Brwinów

Fot. zandland [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons