Globalne Forum Żywności i Rolnictwa

Podczas berlińskiego Zielonego Tygodnia Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów zorganizowało Globalne Forum Żywności i Rolnictwa. Uczestniczyło w nim 69 oficjalnych delegacji z całego świata

Był to już 6. Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa. W tym roku brali oni udział w inauguracji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego.

Tematem wiodącym debaty był problem głodu i niedożywienia oraz próby jego rozwiązania.

Wprowadzenia do debaty, którą prowadził minister rolnictwa i wyżywienia Niemiec Hans Peter Friedrich, dokonali kolejno : komisarz UE Dacian Ciolos, przedstawiciel WTO oraz przedstawiciel Banku Światowego.

Komisarz Ciolos podkreślił potrzebę większej przewidywalności sektora rolnego, wzmocnienia organizowania się rolników, podtrzymania zasobów gleby i wody dla zabezpieczenia potrzeb żywnościowych. Zapewnił również o redukcji subsydiów eksportowych ze strony UE. Przedstawiciel FAO podkreślił znaczenie gospodarstw rodzinnych w rozwiązywaniu spraw rolnictwa i obszarów wiejskich. Temat ten będzie przedmiotem konferencji FAO w listopadzie 2014 r. Omówiono też rolę produkcji zwierzęcej w oddziaływaniu na klimat i wyżywienie ludności.

Przedstawiciel Banku Światowego stwierdził, że sytuacja żywnościowa świata jest bardzo uzależniona od kryzysów klimatycznych, jak np. susze czy powodzie. Natomiast cel, jakim jest poprawa wyżywienia ludności, powinien być realizowany poprzez wzrost produkcji i dochodów, w tym wykorzystanie nasion hybrydowych, utrzymanie zasobów: wody i gleby w dobrym stanie oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

W czasie dyskusji wielu ministrów podkreślało trudne warunki naturalne i niemożliwość konkurowania na globalnym rynku. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej zwrócił uwagę na znaczenie zasobów naturalnych w wyżywieniu świata. Podkreślił znaczenie utrzymania żyzności gleby i zapobieganie jej erozji. Japonia wskazała na znaczenie współpracy publicznego i prywatnego sektora w rozwiązywaniu problemów dochodowych rolnictwa, w tym roli utworzonego Funduszu Inwestycyjnego na wsparcie społeczno – ekonomicznego rozwoju sektora rolnego.

Uczestnicy debaty, podkreślali, że rozwiązanie problemu 9. mln osób głodujących w świecie, przy występujących stratach i marnotrawstwie żywności, jest niełatwym zadaniem.

Podczas Globalnego Forum Żywności i Rolnictwa Polskę reprezentowała radca generalny ministra Zofia Krzyżanowska.

Źródło: MRiRW