Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PROW 2014-2020

Dokument jest podstawą prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem, dostępnym na stronie Ministerstwa (www.minrol.gov.pl) w zakładce: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa > PROW 2014-2020.

Uwagi, propozycje i komentarze do przedmiotowego dokumentu można przesyłać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-...
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 r.

Źródło: Minrol