CITES species - chronimy rodzime

Każdego roku na całym świecie w wyniku bezmyślnej i bezprawnej działalności człowieka giną tysiące gatunków zwierząt i roślin. Jednym z czynników stwarzających zagrożenie dla rzadkich i niezwykle cennych gatunków jest niekontrolowany handel.

Niestety do tej pory zwierzęta staja się łupem okrutnych myśliwych, którzy zabijają je dla cennych części ciała albo nielegalnych zbieraczy, którzy chwytają okazy rzadkich gatunków i przewożą je do dalekich krajów aby stały się eksponatem na półkach kolekcjonerów.

W celu ograniczenia handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem większość krajów (w tym Polska) podpisało tzw. Konwencję Waszyngtońską, która nakłada liczne ograniczenia na przewożenie zwierząt przez granice.

Postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej weszły w życie w Polsce w marcu 1990 r. Najważniejszym zadaniem jakie spadło na głowy władz było dostosowanie polskiego prawodawstwa do wymogów Konwencji. Funkcję Organu Zarządzającego Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Polsce pełni Minister Środowiska, natomiast funkcję Organu Naukowego Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Polsce pełni Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Według raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej Polska znajduje się na trzecim miejscu pośród państw wstępujących do Unii Europejskiej pod względem liczby zatrzymań na granicy gatunków objętych ochroną CITES.
Świadczy to o tym, że rodzime gatunki chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska, znajdujące się na liście CITES są dobrze chronione. Próby nielegalnego wywozu mogą być w dużym stopniu ograniczone, pod warunkiem, celnicy potrafią je zidentyfikować.

Ustawa Prawo Celne, zawiera przepisy, które nakładają na celników obowiązek zatrzymania i skonfiskowania każdego zwierzęcia i rośliny, które są przewożone bez wymaganych zezwoleń CITES. W ciągu ostatnich trzech lat polskie służby celne udaremniły wwóz do naszego kraju ponad 6000 żywych okazów roślin i zwierząt oraz produktów pochodnych chronionych na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej.

Przykłady gatunków rodzimych umieszczonych na liście CITES
• Adonis vernalis Miłek wiosenny
• Galanthus nivalis Śnieżyczka przebiśnieg
• Cypripedium calceolus Obuwik pospolity
• Dactylorhiza incarnata Stoplamek krwisty
• Epipactis palustris Kruszczyk błotny

Zapamiętaj:
• handel dzikimi zwierzętami i roślinami chronionymi postanowieniami konwencji CITES jest nielegalny. W Polsce traktowany jest jako przestępstwo i zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Kupując egzotyczne zwierzę żądaj dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia.
• Będąc na wycieczce w egzotycznym kraju nie kupuj pamiątek z okazów CITES, popełniasz przestępstwo i kreujesz popyt powodujący masowe zabijanie zwierząt i niszczenie roślin.
• Okazami CITES są także wyroby i części pozyskane z żywych gatunków np. kawior, wyroby medycyny azjatyckiej zawierające sproszkowane kości tygrysa, meble wykonane z niektórych gatunków drzew egzotycznych.