Świetlówki - odpadowy problem

Za wyrzucenie świetlówki do pojemnika na odpady komunalne grozi kara do 500 zł.

Przepisy przewidują, że do 2012 roku należy zlikwidować zwykłe żarówki. Ich produkcja zostanie wstrzymana i tym samym wzrośnie wykorzystanie świetlówek. W Polsce wyrzucanych jest 3 tys. ton świetlówek rocznie.

Obowiązujące prawo (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami) zabrania wyrzucać zużyte świetlówki do śmietnika razem z nieczystościami komunalnymi i nakłada obowiązek segregacji odpadów tak, by mogły być poddawane specjalnemu przetwarzaniu, z uwagi na zawartość rtęci niebezpiecznej dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Ostatnio rozpoczęto nowy program bezpłatnych pojemników . Jest on skierowany do zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, komunalnych zarządców obiektów użyteczności publicznej i zakłada zamontowanie przy wybranych nieruchomościach specjalnych pojemników na zużyte świetlówki kompaktowe (podobnie jak pojemniki na baterie, makulaturę i szkło). System montażu i odbioru zużytych świetlówek jest nieodpłatny i umożliwia mieszkańcom Szczecina pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa.

Rtęć ze stłuczonej świetlówki może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem. Około 75% wchłoniętej rtęci zatrzymywane jest przez organizm i kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie. Jej szkodliwy wpływ odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest bardzo trwałe.

Stany chorobowe związane z jej toksycznym działaniem to bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne, osłabienie pamięci, zaburzenie koordynacji ruchów, ostrości wzroku i słuchu oraz drżenie rąk.

W przypadku stłuczenia świetlówki należy podjąć następujące środki ostrożności:

Otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie min. 15 minut, by usunąć opary rtęci. Zabezpieczyć pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego. W ten sposób można uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca.
Założyć gumowe rękawiczki.
Zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza.
Wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu.
Zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami.
Po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce.

Źródło: EGOS, zuzyteswietlowki.pl