Nowe wzory dokumentów dotyczące odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach. Pojawiły się zaktualizowane wzory karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
wprowadza nową kartę ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Nowe dokumenty są przejrzyste i łatwiejsze do wypełnienia. Jak podaje Ministerstwo Środowiska "wprowadzenie w/w wzorów ma również ułatwić wykonywanie obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzającej kontrolę przestrzegania przepisów gospodarki odpadami. Kontrola wytwarzających odpady oraz gospodarujących nimi pozytywnie wpłynie na porządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami w Polsce i w efekcie poprawi stan środowiska naturalnego".

Od poczatku 2011 roku obowiązuje również rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Wzory formularzy znajdują się one w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Zmiany w rozporządzeniu nie są duże. Do formularzy dodano m.in. nowy dział „Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”. Ponadto nowością w rozporządzeniu jest wprowadzenie zmiany w sposobie podawania danych teleadresowych posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia działalności. W części, która dotyczy decyzji dodano rubrykę „odbieranie odpadów”, co umożliwi wprowadzenie informacji o posiadaniu decyzji na odbieranie odpadów komunalnych podmiotom, które prowadzą działalność w tym zakresie.

Treść rozporządzeń pod poniższymi linkami:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_01/183b813ae07f1f394e36fe8d38f24ea1.pdf
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_01/71195c59448a179f8f6a0b1faacb6e03.pdf

Źródło: Ministerstwo Środowiska